Remind Pull Request

Duong Trung Hieu 2021-12-7 Product Less than 1 minute

# Remind Pull Request

# Cài đặt

  • Tiến hành cài đặt extension tại URL: https://sal.vn/LIwD2L (opens new window)

  • Click vào biểu tượng extension vừa cài đặt, chọn "cấu hình" image

  • Đầu tiên chúng ta cần add API Bot ( Chatwork ) tại phần "Quản lý BOT" image

  • Sau đó chúng ta sẽ tạo template message tại phần "Quản lý message" image

  • Lưu ý phần message sẽ có 2 variable là {url} và {title} Trong quá trình gửi Pull Request người dùng sẽ thao tác từ Pull URL đó image

Last update: December 7, 2021 18:58